இரயில் செல்லும் தண்டவாளமானது

இரயில் செல்லும் தண்டவாளமானது எத்துனை தூரங்கள் கடந்தாலும் இணைவதில்லை - ஏனென்றால் அதற்கு தெரியும் தனிமையே சிறந்தது என்று!

Aymoor - S.Nivetha

Poetry Competition

Vote for the Contest Share your Friends and Family
Previous Post Next Post