மக்கள் மாறுகிறார்கள்!

"எல்லாம் ஒரு காரணத்திற்காக 

நடக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். 

மக்கள் மாறுகிறார்கள். 

ஒன்றாக."

Previous Post Next Post