ஆயிரம் நிலாக்கள் - கவிதை போட்டி

எங்கள்  வீட்டுக் கூரையில் ஆயிரம் ஓட்டைகள்  

எங்கள் வீட்டுக்கினரோ வெறும் மணல் மேடு.  

ஆனால்  என்ன, எங்கள் தண்ணீர் குடங்களில்

 அகப்பட்டு கிடக்கின்றன ஆயிரம் நிலாக்கள்  
Previous Post Next Post