பல நினைவுகள் - கவிதை போட்டி

 பல நினைவுகள் இங்கு அழகான அர்த்தங்களை தருகிறது 

 கனவிலும் நினைவிலும் மனதிலும் காயங்களையும் 

கவலைகளையும் கண்களில் கானல்

 நீரையும் ஏற்படுத்தி விடுகிறது என் வாழ்வில் ...
Previous Post Next Post