அரசியல் - கவிதை போட்டி

ஏனைய தீ எவருக்கு மனை அதில் வலி ஏகம் வதனம் அகம் வளையும் தன் கண் ஏனோ விரதம் நான் ஏற்க நினைத்தது என்னை எழும் நினைத்தது ஓ என்னை எழும் சிந்தனை தனில் உலகம் நம் கவனம் எந்தன் வலிமை தவம் என் கடமை அதில் உன் உயிர் கை. 

politics poetry contest

Virudhachalam - S.Aravindhraj

Vote for the Contest and Share your Friends & Family
Previous Post Next Post