இன்று எனது அருகில் ஓர் பூ‌ பூத்திருந்து

இன்று எனது அருகில் ஓர் பூ‌ பூத்திருந்து..அதனை எனது விரல்களால் தொட நினைத்தேன் முடியவில்லை காரணம்..அந்த பூ என்னை விட அழகாக இருந்தது.....

Puducherry - Gurubala

Poetry Competition

Vote for the Contest Share your Friends and Family
Previous Post Next Post