வாழ்க்கை

போட்டியின்றி வாழ்க்கையில்லை 

வலிகளின்றி வெற்றியில்லை 

வீழ்ந்த பின்பும் முடிவதில்லை 

எழுந்த பின்னும் தோல்வியில்லை.

salam - சீனிவாசன் மோகனசுந்தரம்

Poetry Competition

Vote for the Contest Share your Friends and Family
Previous Post Next Post