அன்பிற்க்கு கைதாகும் குணம் - கவிதை போட்டி

 ஊராளும் ராஜாவாக இருந்தாலும்

 என் அன்பிற்க்கு கைதாகும் குணம்

 அவன் ஆண்மைக்கு இன்னும் 

                        கொஞ்சம் அழகு சேர்க்கிறது                         
Previous Post Next Post