பணத்தின் அருமை - கவிதை போட்டி

 பணத்தின் அருமை தெரிந்த அவளுக்கு என் பாசத்தின் அருமை 

தெரியவில்லை என்னிடம் பணம் என்று ஒன்று இருந்திருந்தால் 

அவள் பாசத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி இருப்பேன்.
Previous Post Next Post