இயற்கையை ஒரு வரியில் கூற இயலாது

 'நம் பூமி ஒரு எளிய படைப்பு 'அதில் நாம் அனைவரும் எளிய படைப்பு 

  'பிரபஞ்சம் என்பது ஒரு புரியாத புதிர்' அதில் நாம் புரியாத விந்தை
  
இயற்கையை ஒரு வரியில் கூற இயலாது !ஒவ்வொரு கண்ணோட்டத்தை பொருத்தது!
Previous Post Next Post