திருமணம் - கவிதை போட்டி

 ஓர் வழி பாதையில் செல்லும்,

 இரு மணங்களின் பயணம் திருமணம்.... 
Previous Post Next Post