உன்னோடு பேச வார்த்தைகள் - கவிதை போட்டி

 வெற்றுக்காகிதமாய் இருந்த என்னை காவியமாக்கினாய்......🥰

உன்னோடு பேச வார்த்தைகள் போதவில்லையே...... 

 அகராதியில் தேடினேன் கிடைக்கவில்லையே.......!🫂💞
Previous Post Next Post