தலையணையே தாய்மடியாகிறது - கவிதை போட்டி

 தலைகோதிட்டு  தவிப்புணர்ந்திடும்  துணையேற்க துணிவில்லா

 துரிதமான தருணங்களில் தலையணையே தாய்மடியாகிறது!!! 
Previous Post Next Post