வானம் - கவிதை போட்டி

 வான்மகளின் முகத்தில் வெண்மேகங்கள் பொவுடர் பூச

 கருமேகங்கள் திருஷ்டி பொட்டு வைக்க 

மஞ்சள் சூரியன் மங்கலகரமாய் பொட்டு வைத்தான்
Previous Post Next Post