தன்னம்பிக்கை - கவிதை போட்டி

 சிறகில்லாமல் சிறகடிப்பதற்காக காத்திருந்த, 

சிறகொடிந்த பறவையொன்று, தன்னம்பிக்கை

 என்னும் சிறகுகளால் சிறகடிக்க தொடங்கிவிட்டது.
Previous Post Next Post