அவள் அழகை ரசிக்கவா - கவிதை போட்டி

 குழப்பமாக இருக்கிறது ‌‌‌‌‌அவளை பார்க்கையில் ❤️ 

அவள்  அழகை ரசிக்கவா😍 இல்லை 

அவளை என் எழுத்துகளால் கவிதையாக்கவா!...
Previous Post Next Post