நான் விழும் இடம் - கவிதை போட்டி

படிகளில்கூட தடுக்கி விழ்வேனடி, 

நான் விழும் இடம் உன் மடியென்றால்!!! 

கண்ணில் விழ்ந்த தூசிகள்கூட துள்ளி குதிக்குமடி,

 உன் மூச்சுக்காற்று அதன்மீது பாயுமென்றால்!!!! 
Previous Post Next Post