மேகமோ அவள் - கவிதை போட்டி

 மேகமோ அவள் .... இதோ....யார் துணையும் இன்றி! 

அலைந்து திரிந்தும் ஓயாமல் நகர்ந்து

 கொண்டிருக்கும், மேகம் தான் இவள்...!
Previous Post Next Post