என்னை தாங்க பிறந்தவள் - கவிதை போட்டி

 "தங்கை என்பவள் எனக்கு அடுத்து பிறந்தவள் அல்ல

என் தாய்க்கு அடுத்து என்னை தாங்க பிறந்தவள்".
Previous Post Next Post