இளமை - கவிதை போட்டி

மெய்கொண்ட இளமை என்னும இலை வாழ்க்கை
 
என்னும் மரத்தில் நீண்ட நாள் நிலைப்பதில்லை.... 

உள்ளம் தன் கைகொண்ட இளமை எனும்

 இலை வாழ்க்கை என்னும் மரத்தில் துளிர்விட்டு

 மகிழ்வித்து மகிழும் தன்மை கொண்டு வாழும்... 
Previous Post Next Post