கல்லறையின் கதவுகள் - கவிதை போட்டி

 என்றேனும் ஓர் நாள்  என் கல்லறையின் கதவுகள்

 திறக்கப்படுமாயின் அங்கு ஒலிக்கப்பப்படும்  

ஒற்றை வார்த்தை உன் பெயராகத்தான் இருக்கும்      
Previous Post Next Post