நினைவில் நீயும் - கவிதை போட்டி

தொலைவில் இருந்தாலும் தொலைந்து போகாத நினைவில் நீயும்!

 உன்னை தொடர நினைக்கும் நானும்! 

யார் தொலைவிற்கும் எட்டாத தொலை தொடர்பு!
Previous Post Next Post