தோழன் - கவிதை போட்டி

 எட்டிப்பிடிக்க ஆசை ப்பட்டால் வானம் கூட தூரம் இல்லை.. 

தட்டிக்கொடுக்க தோழன் இருந்தால் தோல்வி கூட நிரந்தரமில்லை...👍🏻
Previous Post Next Post