உன் உயிர் காப்பேன் தாயே - கவிதை போட்டி

 என்னை இம் மண்ணுலகம் போற்ற

 தன் உயிரை தந்தவள் அம்மா என் உயிர்

 கொண்டு உன் உயிர் காப்பேன் தாயே!!
Previous Post Next Post