என் இதயம்மடி - கவிதை போட்டி

  எதையோ தேடுகிறேன் அதை உன்னிடம்

 தொலைத்துவிட்டு தொலைத்தது தூரம் இல்லை 

அது உன்னில்தான். என் இதயம்மடி கல்யாணி.
Previous Post Next Post