இதய துடிப்பு - கவிதை போட்டி

 உன் நினைவு அது என் இதய துடிப்பு போல 

என் இதயம் துடிக்கும் நிமிடம் வரை

உன் நினைவு என்றும் என்னுடன்! .....
Previous Post Next Post