உன்னுடைய நினைவில் - கவிதை போட்டி

"உன்னுடைய நினைவில் மகிழ்ந்தேன்

 உன்னையே நினைத்து உருகினேன்

 உன்னுடைய உள்ளத்தினால் மட்டும்"
Previous Post Next Post