புத்தகங்களை நேசி - கவிதை போட்டி

 புத்தகங்களை நேசி உன் அறிவை விரிவு செய்ய 

புத்தகங்களை நேசி உன் படிப்பில் வெற்றி பெற 

புத்தகங்களை நேசி உன் வாழ்க்கையில் முன்னேற
 
புத்தகங்களை நேசி உன் திறமையை வெளிப்படுத்த

புத்தகங்களை நேசி உன் எண்ணங்களை எழுத்தாக்க 

புத்தகங்களை வாசிப்போம் போற்றுவோம் 
Previous Post Next Post