தீ - கவிதை போட்டி

சமத்துவம் பேசும் என்னையும்

தீண்டாமையாளனாக மாற்றி 

விட்டதே இந்த பொல்லாத தீ...
 
Previous Post Next Post