உன் ஆசைகள் - கவிதை போட்டி

 அம்மா நீ என்னை சுமந்த கருவறையினுள்

ஊடுருவி உன் ஆசைகளை

நிறைவேற்ற வேண்டு்ம் என்று 

என் மனம் துடிக்கிறது!.....
Previous Post Next Post