உன் மூச்சுக் காற்றாய் - கவிதை போட்டி

 உன் மூச்சடங்கும் காலம் வரை

என்றும் உன் மூச்சுக் காற்றாய் 

 நான் இருக்க வேண்டும்...! 
Previous Post Next Post