அடிவயிற்றில் முளைத்தவன் - கவிதை போட்டி

 அடிவயிற்றில் முளைத்தவன்

ஆசையால் வளர்ந்தவன்

இன்பத்தின் உருவானவன்

ஈட்டலில் தோன்றியவன்

உறவுகளின் தொடர்ச்சியானவன்

ஊடலின் பிரதியவன்

எச்சத்தின் மிச்சமானவன்

ஏங்கும் செல்வமானவன்

ஐக்கியத்தின் கருவானவன்

ஒருங்கிணைப்பின் ஒலியானவன்

ஓராட்டு இசைக்கு உரியவன்

ஔபத்தியம் கொள்ள உயிரானவன்
Previous Post Next Post