நான் சென்றேன் மண்ணுக்கு - கவிதை போட்டி

காதல் வந்தது எனக்கு,...

மோதல் வந்தத்து நமக்கு

      திருமணம் ஆனது உனக்கு,....

    நான் சென்றேன் மண்ணுக்கு,..

         Dilli babu S
Previous Post Next Post