தாய்மையின் வலி - கவிதை போட்டி

 மதம் வேறாக இருக்கலாம்....... 

மொழி வேறாக இருக்கலாம்...... 

இனம் வேறாக கூட இருக்கலாம்.... 

ஆனால் தாய்மையின் வலி.......
 
அனைவருக்கும் ஒன்று தானே!!! 
Previous Post Next Post