உன் கண்கள் - கவிதை போட்டி

 நீ கருப்பாக இருந்தாலும் உன் கண்கள்

மட்டும் வெள்ளை நிலா போல் 

சிரித்துக் கொண்டே என் மனதை தட்டுகிறது!


Previous Post Next Post