உன் நினைப்பால் - கவிதை போட்டி

 அந்தி சாயும் வேளையிளே நீ என்னை பார்கையிலே.

அந்த நாள் தொடங்குமடி உன் நினைப்பால்.

சு.மதுபாலன்
Previous Post Next Post