உள்ளே சிதைந்து - கவிதை போட்டி

 உள்ளே சிதைந்து கொண்டிருக்கும் மனமும், 

உதடுகளில் சிரிப்பை வைத்திருக்கும் 

முகமும் ஒன்றாகத்தான் பயனிக்குமோ!!!

க.ம.அருள்மொழிவர்மன்
Previous Post Next Post