தனிமையே சிறந்தது - கவிதை போட்டி

இரயில் செல்லும் தண்டவாளமானது எத்துனை

 தூரங்கள் கடந்தாலும் இணைவதில்லை - ஏனென்றால்

 அதற்கு தெரியும் தனிமையே சிறந்தது என்று!

Previous Post Next Post