துரோகம் செய்ய மற - கவிதை போட்டி

அழகினால் நீ கொண்ட ஆணவம்

உன்னையும் உன் சுற்றத்தையும்_உன்

அருகில் இருந்து வெகு தொலைவிற்கு 

அழைத்துச் சென்று விடும் _எனவே

அகத்தில் அன்பு செய்

துரோகம் செய்ய மற

Previous Post Next Post