நம் உணர்வுகள் - கவிதை போட்டி

 உறவுகள் நெறுங்கிய போது வெறுக்கின்றாய்.....! 

விலகிய பிறகு நேசிக்கின்றான்......! 

அதை நோக்கி பயணிக்கின்றது நம் வாழ்வு.......! 

உறவுகள் என்பது கடையில் வாங்கும் பொருளல்ல....! . 

அது நம் உணர்வுகள்.....!!!!! 

இரா. ராதிகா
Previous Post Next Post