இன்பமோ துன்பமோ - கவிதை போட்டி

 இன்பமோ துன்பமோ

கண்களில் கண்ணீர்!

முகம் தான் கஷ்டப்படுகிறது

பாவனைகளை மாற்ற!!

Previous Post Next Post